Reset Password

Privatumo politika​

Aktuali redakcija 2021-06-01

Mes, juridinio asmens pavadinimas MB “NT veikla”, juridinio asmens kodas 304742404, adresas I. Kanto al. 14-2, LT-06214, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100011752212 (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo kliento internetinio puslapio (toliau – Tinklalapis) https://urbanrent.lt/ naudotojo (toliau – Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu. 

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis šiuo tinklalapiu. 

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi tinklalapiu, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

– Vartotojo vardas ir / arba pavardė;

– Vartotojo kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas;

– Jūsų užklausų ir nusiskundimų istorija;

– kiti viešai prieinami duomenys, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis Tinklalapyje.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – MB “NT veikla”, juridinio asmens kodas 304742404, adresas I. Kanto al. 14-2, LT-06214, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100011752212.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė.

1.5. Svetainė – https://urbanrent.lt/.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis Tinklalapiu

2.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti Tinklalapio funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindais:

– Taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

– Yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais: 

– Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam Tinklalapio funkcionavimui;

– Siekiant užtikrinti sklandų Tinklalapio administravimą;

– Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

– Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti Tinklalapio veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

– Kai lankotės Tinklalapyje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

– Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

 1. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina  Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus. 

3.3. Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui. 

 1. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų Tinklalapis nėra pritaikytas asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus. 

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų Tinklalapyje.

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis Tinklalapiu, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises: 

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apriboti”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: info@urbanrent.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat – pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo. 

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir  atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

 1. Slapukų politika

7.1. Mūsų Tinklalapyje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Tinklalapis gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas sekimo analizei, tinklalapio tobulinimui ir vystymui, vartotojo patirties, naudojantis Tinklalapiu, gerinimui.

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Tinklalapyje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų. 

7.4. Daugiau bendros informacijos apie  slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Tinklalapyje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Tinklalapyje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

7.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

 1. Slapuko tipas – Trečiųjų šalių slapukas; slapuko tiekėjas – PHP; slapuko pavadinimas – PHPSESSID; slapuko saugojimo terminas – vartotojo sesijos trukmė.
 2. Slapuko tipas – Funkcinis; slapuko tiekėjas – Stripe; slapuko pavadinimas – _stripe_mid; slapuko saugojimo terminas – 1 metai.
 3. Slapuko tipas – Trečiųjų šalių slapukas; slapuko tiekėjas – Redux; slapuko pavadinimas – redux_current_tab; slapuko saugojimo terminas – 1 metai.
 4. Slapuko tipas – Trečiųjų šalių slapukas; slapuko tiekėjas – Redux; slapuko pavadinimas – redux_current_tab_get; slapuko saugojimo terminas – 1 metai.
 5. Slapuko tipas – Funkcinis; slapuko tiekėjas – WordPress; slapuko pavadinimas – wordpress_logged_in_*; slapuko saugojimo terminas – vartotojo sesijos trukmė.
 6. Slapuko tipas – Techninis; slapuko tiekėjas – WordPress; slapuko pavadinimas – wp-settings-2; slapuko saugojimo terminas – 1 metai.
 7. Slapuko tipas – Techninis; slapuko tiekėjas – WordPress; slapuko pavadinimas – wp-settings-time-2; slapuko saugojimo terminas – 1 metai.
 1. Baigiamosios nuostatos

8.1 Informuojame, kad mūsų Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis. 

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.